سفارش تبلیغ
صبا
پیمان
زبان درنده‏اى است ، اگر واگذارندش بگزد . [نهج البلاغه]

نوشته شده توسط:   پیمان  

چهارشنبه 89 شهریور 3  6:8 عصر

Solar Panels

Using solar panels is a great way to generate clean and renewable electricity to power remote appliances, or even the average home.

There are two main forms of solar cells in existence today, and these are; "solar electricity panels" and "solar hot water panels". The two different technologies allow us to either generate electricity for our homes or to heat the water we use.

As time goes by, we begin to see new and more efficient solar panel designs. This is making the use of photovoltaic power over fossil fuels, much more viable to homeowners and businesses.

It is unlikely we will see heavy industry using photovoltaic electricity for quite some time due to the much larger energy demand industry requires, but who knows where photovoltaic electricity will take us in future years.

As the technologies surrounding the use of photovoltaics improve, we are likely to see a much greater, widespread use of solar cells.
Solar Electricity Panels

Solar (or photovoltaic) cells, are a very useful way of providing electricity to remote areas (as mentioned earlier), where the use of electricity may be important, yet the laying of high voltage cable may not be viable. The best example of the importance of solar energy to provide electricity in remote locations can be found on satellites. For many years, satellites have been using solar panels to catch the suns rays, in order to provide power to the equipment on board.

Photovoltaic cells can be aligned as an array, as shown in the image to the top of this page. There are many advantages of using a solar cell array, with various panels fitted along a mounting system. One of the main advantages is that we are able to combine various numbers of cells to provide a greater output of electricity, and this method makes solar electricity a viable option to power small homes and businesses.

The increasing efficiency of solar energy technologies, means we are able to purchase and install panels, knowing we are likely to receive an efficient way of harnessing energy from the suns rays to turn into electricity for use in our homes.

It is quite possible for a household to run completely off photovoltaic electricity from the use of solar panels, yet this is unlikely in most cases. The costs involved with supplying a whole house with electricity from solar energy would be quite high for the average homeowner. However, the use of solar electricity in the average home is still able to provide a substantial amount of electricity, reducing future energy bills.

Solar Hot Water Panels

The use of solar panels to heat water is becoming increasingly popular around the world due to the energy and money saving associated with this method.

A good solar hot water panel system is able to provide an average household with around a third of its annual hot water supply. While this may not sound much, it can reduce energy costs by a considerable amount.

Now imagine if you could combine not only a solar panel hot water heating system, but also an average solar electricity system. This would save a heap on energy and electricity bills.

The combination of a solar hot water panel with other renewable energy technologies, such as solar panels, or a home wind turbine can work quite well together in providing a source of cheap, clean, and renewable energy for our homes.

Integration is key for the success of a solar electricity system, so be sure to consult an expert in this field when planning installation.

Solar Panel Suppliers

Why not take a look at some of the many different suppliers of solar panels we have featured on the website. Finding an installer can be a difficult task, and we hope you will be able to easily locate a reputable supplier in your local area or country.

بخش ترجمه ی متن

 

تابلوهای خورشیدی                                              

به کاربردن تابلوهای خورشیدی یک راه بزرگی است برای تولیدنیروی برق تجدیدشدنی وتمیزبرای نیرودادن به وسایل دوردست وحتی شهرمتوسط(ازنظراندازه).امروزه دوشکل اصلی سلول های خورشیدی موجودوجوددارد,واینهاهستند: "تابلوهای نیروی برق خورشیدی"و"تابلوهای آب داغ خورشیدی".دوتکنولوژی مختلف به مااجازه می دهدکه هریک ازدوتولیدکنندنیروی برق برای خانه های مایاگرم کردن آبی که استفاده می کنیم.هرچه زمان می گذردماطراحی -های جدیدوپربازده ترتابلوی خورشیدی رامی بینیم.این کاربردنیروی فتوولتائیک(قدرت زای نوری)رابیش ازسوخت –های فسیلی (و)خیلی بیشترمناسب رشدوترقی صاحب خانه –هاومراکزتجاری می سازد.آن باورنکردنی است(که)ماببینیم صنعت سنگین نیروی برق فتوولتائیک رابرای بیشترمواقع به علت درخواست انرژی خیلی زیادی(که)صنعت نیازداردبه کارمی برد,اما چه کسی می داندنیروی برق فتوولتائیک مارادرسال های آینده به کجامی برد.ازآنجاکه تکنولوژی های احاطه کننده ی کاربردفتوولتائیک پیشرفت می کنند,مابه احتمال زیادکاربردهای بزرگتروگسترده ی سلول های خورشیدی رامی بینیم.                                           

صفحه های نیروی برق خورشیدی                            

سلول های خورشیدی(یافتوولتائیک)یک راه خیلی مفیدبرای تولیدبرق برای سرزمین های دوردست(همانطورکه قبلاذکرشد)هستند,جائی که کاربردنیروی برق ممکن است مهم باشد,بااین حال قراردادن کابل های ولتاژبالاممکن است قابل دوام نباشد.بهترین مثال ازاهمیت انرژی خورشیدی برای تامین نیروی برق درمناطق دوردست می -توانددرماهواره هاپیداشود.سال های زیادی(است که) ماهواره هابرای گرفتن پرتوهای خورشیدتابلوهای خورشیدی رابه کارمی برند,برای آنکه نیروی تجهیزات روی صفحه ی مدارراتامین کنند.سلول های فتوولتائیک می توانند مانندیک دستگاه آنتن تنظیم شوند,همانطورکه درتصویربالای این صفحه نشان داده شده است.مزایای زیادی ازکاربردیک ردیف سلول خورشیدی وجوددارد,باتابلوهای نصب شده ی گوناگون همراه بایک سیستم پایه.یکی ازمزایای مهم این است که مامی توانیم  تعدادزیادی ازسلول های مختلف رابرای تامین انرژی خروجی  بیشتری ازبرق ترکیب کنیم,واین روش نیروی برق خورشیدی رایک انتخاب مناسب رشدوترقی برای نیرودادن به خانه های کوچک وسازمان های تجاری می سازد.بازده صعودی تکنولوژی های انرژی خورشیدی,یعنی آنکه ماقادریم تابلوهارابخریم ونصب کنیم,باآگاهی ازاینکه مابه احتمال زیادیک راه موثربرای تهیه -ی انرژی ازپرتوهای خورشیدبه نیروی برق برای کاربرددرخانه هایمان رادریافت می کنیم.کاملاممکن است یک خانواده به طورکامل ازنیروی برق فتوولتائیک ناشی ازکاربردتابلوهای خورشیدی دوری کنند,بااین حال این دراغلب مواردباورنکردنی است.هزینه های موردبحث برای تهیه ی برق همه ی خانه ازانرژی خورشیدی بایدبرای متوسط(درآمد)صاحبخانه خیلی زیادباشد.بااین وجود,کاربرد  نیروی برق خورشیدی درمتوسط خانه هنوزقادراست مقدارزیادی ازنیروی برق راتامین کند(و)از(مقدارهزینه های)قبض های انرژی درآینده بکاهد.                      

تابلوهای آب داغ خورشیدی                                   

کاربردتابلوهای خورشیدی برای گرم کردن آب به علت ذخیره ی پول وانرژی که درارتباط بااین روش بود به طورافزاینده ای موردپسندهمه ی دنیاشد.یک سیستم تابلوی آب داغ خورشیدی خوب باتقریبایک سوم ازآب داغی که سالیانه تهیه می کندمی تواندیک خانه ی متوسط راتامین کند.درحالی که این ممکن است خیلی معقول نباشد,آن می تواندهزینه های انرژی رابه یک مقدارقابل توجهی کاهش دهد.اکنون تصورکنیداگرشمامی توانستیدنه تنهایک سیستم گرمایشی آب داغ تابلوی خورشیدی,همچنین یک سیستم نیروی برق خورشیدی راباهم ترکیب کنید.اینگونه مقدارزیادی درانرژی وقبض ها ی برق صرفه جوئی می -شود.ترکیب تابلوی آب داغ خورشیدی بادیگرتکنولوژی های انرژی تجدیدشدنی ,مثل تابلوهای خورشیدی,یایک توربین بادی خانگی می توانندخیلی خوب درتهیه ی یک منبع انرژی  ارزان ,پاکیزه وتجدیدشدنی برای خانه های مابایکدیگرکار کنند.ترکیب کلیدی برای نتیجه ی مطلوب ازسیستم نیروی برق خورشیدی است,بنابراین فراموش نکن هنگامی که تصمیم به نصب گرفتی بایک کارشناس دراین زمینه مشورت کن.                                                                 

                        

منبع استفاده شده برای این تحقیق            

سایتwww.clean-energy-ideas.com  

 


 
 
لیست کل یادداشت های این وبلاگ